Orgaandonatie cijfers 2014 niet positief genoeg. Spanje 2x beter!

12 maart Orgaandonatie web

Nooit eerder waren er in Nederland zoveel mensen (271) die na hun dood organen afstonden voor transplantatie als in 2014, zo meldde de NTS 9 januari. De belangrijkste orgaan- donatiecijfers van 2014 blijken positief ! Maar wij vinden het echt onjuist dat de NTS daar niet bij vermeldt dat dit het eindresultaat is van 6 jaar Masterplan Orgaandonatie. Hierdoor lijkt het een goed nieuwsshow terwijl de minimale doelstelling van het Masterplan echter helemaal niet is gehaald (onze eerdere reactie). De cijfers hieronder genuanceerd laten zien dat er nog steeds een probleem is. Op 12 maart a.s. zal de Tweede Kamer het masterplan evalueren. Het moest, moet en kan beter!

Positief: 

 • Aantal donoren stijgt in 2014 met 6,3% (271) t.o.v. 2013 (255). Maar,
  • vergelijken we het met een meer-jaars gemiddelde (2005-2007) t.o.v. (2012-2014) dan is de stijging 15,4%
  • vergelijk je het echter met 2007 (daarna start Masterplan Orgaandonatie), dan betreft het een stijging van 5,4%.eurotranplant vergelijk orgaandonatie
  • vergelijken we de cijfers over meerdere jaren (1990 tm 2014) met andere Eurotransplant landen (per miljoen inwoners) doen we het nog steeds echt niet goed. NL lijn is licht Blaauw >
  • vergelijken we het met Spanje (per miljoen inwoners) doen zij het nog steeds 2x beter!
   • in de DWDD 2009 kondigde de toenmalig minister Klink aan dat we alle goede elementen van Spanje zouden overnemen behalve het Ja-tenzij systeem. Nu in 2014>
   • Spanje 36 vs 16 Nederland
  • vergelijk je het met 2003 en daarvoor veranderd er eigenlijk niet zo veel.
 • Het aantal transplantaties met postmortale-donororganen stijgt in 2014 met 11,1% (782) t.o.v. 2013 (703). Maar,
  • vergelijken we het met een meer-jaars gemiddelde (2005-2007) t.o.v. (2012-2014) dan is de stijging 16,8%
  • vergelijken we het echter met 2007 (daarna start Masterplan Orgaandonatie), dan betreft het een stijging van 7,3%.

Het verschil tussen het aantal donoren en het aantal transplantaties wordt veroorzaakt door meer efficiency (meerde transplantaties van 1 donor*) wat waarschijnlijk het gevolg is van de ziekenhuis initiatieven en of ruimere criteria. * (Over 2014 is dat 781/271 = 2.9 tegen 703/255 = 2,8 over 2013.)

 • Donatie bij leven blijft in 2014 wederom licht toenemen met 2,1% t.o.v. 2013 (522→533).

Neutraal:

 • Wachtlijst daalt in 2014 met 9% naar 1041 mensen, t.o.v. 2007 (1282) is de afname 18,6%. Hier staat een inactieve wachtlijst tegenover, die groter wordt. De wachtlijst kan volgens 2MH dan ook geen echte maatstaf zijn voor succes, de wachttijd op deze inactieve lijst is voor een wachtende minstens zo belangrijk. De recente daling kan vele oorzaken hebben, de NTS berichtte hier op 16 september eindelijk over. Dit bericht geeft echter alleen inzicht in de mensen die wachten op een nier. Na bestudering schreven wij dit blog: Onterecht te positief!
 • In 2014 overleden er 127 mensen die op de wachtlijst stonden.

Teleurstellend: 

 • Het aantal registraties in het donorregister

Veel mensen beslissen nog steeds niet zelf. Omdat deze beslissing meestal ontbreekt, worden nabestaanden nu begeleid om een keuze te maken. Dat hoort geen standaard procedure te zijn en daarnaast is het resultaat – de beslissing JA of NEE – erg afhankelijk van het soort begeleiding door artsen en verpleging en de emotionele staat van de nabestaanden op dat moment.

De laatste donorweek was volgens 2MH geweldig maar qua resultaten wederom ronduit teleurstellend. Ook blijken vele extra campagnes en benaderingen van jongeren die 18 jaar worden zeer beperkt. Wij hebben recent een WOB verzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling donorregistraties t.o.v. wenselijkheid en doelstellingen.

Waakzaam

Het Masterplan Orgaandonatie is helaas tot een einde gekomen. Dit Masterplan heeft op veel vlakken heel veel positieve aandacht opgeleverd en ook veel geld. Dit blijft onmisbaar op alle vlakken! Alle elementen dragen daaraan bij.

Dus hoe structureel is deze positieve stijging? Feitelijk is de huidige uitvoering van het Masterplan Orgaandonatie niet effectief gebleken.

Zal er na ruim 6 jaar Masterplan Orgaandonatie voldoende aandacht en geld beschikbaar blijven?

Waarom blijft o.a. Spanje het zo veel beter doen? Ondanks dat het aantal verkeersslachtoffers vele malen harder afneemt dan in Nederland.

Is het wenselijk dat de meeste mensen niet zelf kiezen en deze moeilijke keuze – veelal onbewust – over laten aan hun nabestaanden?
Dat leidt tot meer onwenselijke situaties dan op het eerste oog zichtbaar is. Mede daarom pleitte o.a. de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care onlangs voor een wetswijziging.

Actieve Donorregistratie is, volgens 2MH het noodzakelijke fundament. Er zijn echter ook mensen die nog steeds tegen zijn. Welke argumenten zij gebruiken lees je in de lopende TOP 10 discussie “LIVE

 

Orgaandonatie cijfers 2005 tm 2014 door 2MH 2

Geplaatst in ActieveDonorRegistratie, Cijfers orgaandonatie in perpectief, nieuws, orgaandonatie Getagd met , , , ,

WOB verzoek donorregistratie aan min. VWS door 2MH.nl

UPDATE: het ministerie van VWS heeft na eerder uitstel, opschorting en wederom uitstel, ons geantwoord dat zij ons vermoedelijk pas 18 maart a.s. te kan berichten. De gestelde vragen zijn zo elementair en verbonden aan het Masterplan Orgaandonatie dat deze volgens ons reeds beantwoord hadden moeten worden bij de evaluatie van deze wet en zeker na 6 jaar Masterplan Orgaandonatie. Zonder deze informatie lijkt ons een goede en volledige evaluatie van het gehele Masterplan Orgaandonatie, zoals deze staat gepland voor 12 maart a.s., niet mogelijk!
Wij hebben daarom  per brief de vaste commissie VWS op 23-02-2015 hierover geïnformeerd en gevraagd dit mee te nemen in haar afwegingen.

2MH heeft het ministerie van VWS 5-1-05 verzocht meer informatie te verschaffen met een zogenaamd Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) verzoek (de brief). De evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie, welke net voor de kerstvakantie verscheen, bevestigt helaas onze vrees dat het structurele verschil voor mensen op de wachtlijst voor een donororgaan, nu en in de toekomst, niet is gemaakt.

De evaluatiebrief laat zien dat de belangrijkste doelstelling, namelijk het vermeerderen van het aantal postmortale transplantaties, niet is gehaald, maar is verder erg beperkt. Zo benoemt het alleen dat bij de nieuwe registraties het aantal instemmende registraties is gestegen, maar wordt geen uitspraak gedaan over het totaal aantal registraties t.o.v. de bevolking, welke procentueel, alle voorlichting en inspanningen ten spijt, slechts marginaal toeneemt. Een belangrijk onderdeel van het Masterplan wordt hierdoor onvolledig besproken. Daarnaast wordt niet inzichtelijk gemaakt welke kosten en inspanningen gemaakt zijn om de (sub)doelstellingen van het Masterplan te halen, zodat onduidelijk is hoe de (hoge) kosten zich tot de (marginale) baten verhouden.

Daarnaast stuurde het ministerie tegelijkertijd de uitkomsten van een nieuw onderzoek mee naar de Tweede Kamer. Dit onderzoek kan, gezien de opzet, vraagstelling en uitkomst, wat ons direct in de onderste bureau la zoals wij eerder al verwoordden. Zo suggereert het o.a. dat het huidige beslissysteem veel meer registraties zou kunnen realiseren dan de dagelijkse praktijk de afgelopen 16 jaar heeft laten zien. Wij stellen dat het ministerie de uitkomst van dit onderzoek  af had moeten zetten tegen de realiteit, met alle reeds gedane inspanningen en de duidelijke tekortkomingen. Er wordt nu op papier een onjuist positief beeld geschetst van een systeem dat in de praktijk veel minder goed werkt met alle gevolgen van dien.  Het lijkt vooral opgezet en verstuurd om de noodzaak tot systeemwijziging, zoals nadrukkelijk aanbevolen in het Masterplan, te verbloemen, terwijl dit naar ons idee momenteel de juiste oplossing zou zijn.

Wij hopen dat de antwoorden op dit WOB verzoek bijdragen aan een meer gedegen evaluatie van het Masterplan inclusief duidelijkheid over de gebreken van de voorlichting en het huidige registratiesysteem en dat inzichtelijk wordt dat, ondanks alle inzet, campagnes en donorweken met handhaving van dit systeem geen winst meer te halen valt. Als echter de media en, belangrijker nog, de politiek geen zicht hebben op wat er allemaal is gebeurd, zou men zo maar eens genoegen kunnen nemen met dit rapport en een beslissing tot systeemwijziging op de lange baan kunnen schuiven.

Om U reeds enig idee te geven waarom wij denken dat dit belangrijk is verwijzen wij naar ons blog: Wat kost één donorregistratie?

Uiteraard berichten wij, zodra we antwoord hebben.

Geplaatst in donorregistratie Getagd met , , ,

Doelstelling Masterplan orgaandonatie niet gehaald!

#ADRteam_WCEENDzie ook ons persbericht 

Het ministerie van VWS heeft 19 december 2014 veel bekend gemaakt over het Masterplan Orgaandonatie in een brief aan de Tweede Kamer. Op de website van de NTS werd hier als volgt duiding aan gegeven “Vertrouwen om door te gaan op ingeslagen weg”.  Onze eerste reactie vindt u hieronder samengevat.

Wij van … adviseren …

Het Masterplan Orgaandonatie is medio 2008 tot stand gekomen, omdat het beter moest en beter kon. Temeer omdat Nederland in vergelijking met andere Europese landen een laag aantal postmortale orgaandonoren heeft. De opstellers bestaande uit verschillende veldpartijen betrokken bij de donorketen wilden een stijging van minimaal 25% en zagen 50% als wenselijk. Het toenmalige kabinet heeft echter besloten te streven naar een stijging van 25% maar dan wel t.o.v. van een gemiddelde van 3 jaar. Het kabinet heeft destijds het belangrijkste advies om het donorregistratiesysteem te wijzigen niet ingevoerd, ondanks een te verwachten stijging hierdoor van 15%. Het kabinet dacht dat het met andere initiatieven en veel geld ook zou lukken om de (verlaagde) doelstelling te halen.

Met trots toont VWS nu de resultaten van dat beleid.

2005-2007 2013
Geëffectueerde donoren 224 255 14%
Orgaantransplantaties 635 706 11%

Als eerste constateren wij dat de doelstelling niet is gehaald! Bovendien geven bovenstaande getallen geen eerlijke vergelijking. VWS vergelijkt hier een gemiddelde van 3 jaar met de aantallen van 1 jaar. Dat is niet sterk, maar niet juist, omdat de aantallen per jaar flink kunnen fluctueren. Vergelijk je 2013 bijvoorbeeld met het jaar 2007, het jaar waarna iedereen vond dat het beter moest en kon en het Masterplan van start is gegaan, dan is de score:

2007 2013
Geëffectueerde donoren 257 255 -1%
Orgaantransplantaties 729 706 -3%

Een gewogen beeld doet meer recht. Daarom vergelijken wij de 3 uitgangenjaren met het gemiddelde van de afgelopen 3 Masterplan jaren sindsdien.

2005-2007 2011-2013
geëffectueerde donoren 224 242 8%
Orgaantransplantaties 635 704 11%

Dat is geen +25% laat staan +50% t.o.v. 2007.  Meer cijfers en lange termijn trend.

Verder vallen ons vele andere zaken op die wij hieronder groeperen.

Laten we beginnen met het aantal registraties in het donorregister en de ‘Nederland zegt Ja’ campagne. Hoeveel geld dit heeft gekost en wat de doelstelling was, staat nergens vermeld. We mogen er toch van uitgaan dat het doel was een ruime meerderheid van Nederland zelf een keuze te laten maken. Wat die keuze is, moet voor de overheid niet uitmaken. Volgens ons, 2MH, is er ondanks de vele miljoenen euro vrijwel niks veranderd, waardoor de meeste Nederlanders nog steeds, veelal onbewust, hun nabestaanden laten beslissen op dat onmogelijke moment. Meer over de donorregistraties en kosten. Hiermee is het grootste manco in de donorketen, te weten de registratie, onveranderd gebleven. Daar rept zowel VWS als de NTS vreemd genoeg niet over.

De minister stelt in haar brief dat het donorpotentieel in de periode verminderd is, maar dat het desondanks beter is gegaan. Wellicht klopt deze eerste bewering maar ze onderbouwt het niet. Kijken we zelf met een snelle blik naar de cijfers, en zo ook in het KPMG rapport op pagina 115, dan lijkt deze trend niet zichtbaar. Wat de minister wel benoemd is dat de afgelopen jaren de leeftijdgrenzen om organen te doneren zijn verruimd en dat er meer marginale donoren bij zijn gekomen. Beiden zijn punten die juist het donorpotentieel hadden moeten vergroten!

De minister schrijft tot slot in haar brief dat zij een onderzoek heeft laten actualiseren dat destijds in het kader van het Masterplan is uitgevoerd naar het draagvlak en effect van verschillende beslissystemen. Het onderzoek mag volgens 2MH direct in de onderste bureau la verdwijnen omdat je, als je een onderzoek wil herhalen, dezelfde systemen moet vergelijken en dat is niet het geval. Verder is op zijn minst opmerkelijk dat er gesteld wordt, dat volgens dit opinieonderzoek in het huidig beslissysteem 51% van de Nederlanders zich met een Ja zou registeren. Die getallen gebruikt de minister om te vergelijken. Dat staat in schril contrast met het feitelijk aantal registratie. Immers, slechts 25% van de Nederlandse bevolking staat momenteel als donor geregistreerd. Toch rekent de minister door met een percentage van 51%, waardoor het lijkt alsof het huidig systeem erg gunstig afsteekt. Op zichzelf een merkwaardige gang van zaken… Tevens zou o.b.v. dit opinieonderzoek slechts 27% zich niet registeren in het huidig systeem. De realiteit is dat het percentage niet-geregistreerden sinds de invoering van het huidig systeem (1996) rond de 60% schommelt. Eens te meer blijkt dat bij dit soort onderzoek toekomstig gedrag van mensen zich niet laat voorspellen. Een uitspraak over daadwerkelijke effectiviteit van een systeem op basis van een dergelijk kleinschalig opinieonderzoek kan dan ook niet getrokken worden. Tot slot valt ons op dat alle in het onderzoek genoemde systemen op genoeg draagvlak in de bevolking kunnen rekenen, zo ook ADR. Dat ADR mag rekenen op de goedkeuring van de meerderheid van de Nederlandse bevolking wordt ook ondersteund door eerdere opinieonderzoeken (EenVandaag, etc). Meer over het draagvlak dat ADR onder de Nederlandse bevolking geniet vindt U hier.

Over het KPMG onderzoek m.b.t. de ziekenhuis initiatieven kunnen wij ons niet uitspreken. Wel valt ons op dat er geen positief harde conclusies getrokken kunnen worden. Wij zijn wel blij dat Groningse en Leidse initiatieven landelijk (voorlopig) worden voortgezet.

Volgens 2MH zijn positief gepresenteerde cijfers slechts marginaal en soms gezocht. Effectief is de conclusie dat de (minimale) kabinetsstreefdoelen NIET zijn gehaald. Dat VWS daar een draai aan probeert te geven, doet niets af aan het harde feit dat de doelen niet gehaald zijn. Daarom kunnen wij niet anders dan te concluderen dat het advies op basis van deze conclusies door VWS en de NTS om door te gaan op de zelfde weg niet strookt met de ambities om meer donoren en registraties te genereren en tot een meer structurele oplossing te komen. Doorgaan met initiatieven die een kleine positieve bijdrage kunnen leveren, is slechts een (klein) deel van de oplossing.

Wat de naar buiten gebrachte cijfers opnieuw duidelijk aantonen is dat vele initiatieven ten spijt, die vanaf de invoering van de huidige wet in 1996 zijn uitgevoerd, de oplossing van dit vraagstuk niet kan zonder een duidelijke verbetering van het huidig registratiesysteem. Een dergelijke oplossing is al in vele Europese en niet-Europese landen succesvol ingevoerd en doet meer recht aan de eigen keuze van de individu. We kunnen vele initiatieven opzetten, echter als de basis van de donorketen (het huidige registratiesysteem) in Nederland niet goed is opgezet blijft het dweilen met de kraan open.

Daarom adviseren wij van 2mh.nl en vele experts met ons:

“Het wordt tijd voor actieve donorregistratie!”

Geplaatst in nieuws, orgaandonatie Getagd met , , , , ,

Wat kost één donorregistratie?

Wat kost vermeende solidariteit en zelfbeschikking, want wie niet kiest laat het over aan zijn nabestaanden.

Eindelijk kwam er inzicht in de kosten van werving voor de donnorregistratie, zij het gedeeltelijk.

Zo stond in de brief van de ministers aan de Tweede Kamer ….

Vraag 395:  Wat zijn de totale kosten geweest van de voorlichtingscampagnes tijdens het Masterplan Orgaandonatie?

Antwoord 395: Vanaf 2011 tot en met 2014 is in totaal € 5,8 miljoen besteed aan voorlichtingscampagnes rond orgaandonatie. Voor 2014 is nog uitgegaan van de geraamde bedragen, omdat de facturen nog niet volledig zijn ontvangen.

Volgens 2MH ontbreken er een hoop kosten. De “Nederland zegt Ja campagne” startte veel eerder en zo ook de opstartkosten, IT kosten, Hyves campagne, reclame films maken, Donorweek met BN’ers in 2010, .., . Maar laten we dit voor het gemak bij de berekening op een bierviltje buiten beschouwing laten. Daartegenover kunnen we de indirecte positieve effecten zoals ook benoemd in een jaar evaluatie 2013 (p98 en verder) helaas niet meewegen.

Dan is het aantal registraties van begin 2010 gestegen van 5.552.415 tot 5.814.287 per 31 oktober 2014, dat is een stijging van 261.872 extra registraties*. Stel je deelt de nu alleen bekende directe media kosten voor die jaren van € 5,8 miljoen  door dit aantal extra registraties, dan kom je op  minimaal € 22,15 per registratie. Wetende dat de oorspronkelijke kosten hoger liggen dan door het ministerie nu opgegeven. Lees meer ›

Geplaatst in nieuws, orgaandonatie Getagd met , , , ,

waarom Actieve Donor Registratie (nooit) ingevoerd moet worden:

Wij, 2MH, zijn groot voorstander van een actief donorregistratie (ADR) systeem, ook wel Ja-tenzij of OPT-out genoemd. Wat zeggen mensen die toch tegen zijn: …,…

nu LIVE!.

ADR_top_10_LIVE

Geplaatst in ActieveDonorRegistratie, nieuws, persbericht Getagd met , , ,

Donorweek werkt niet meer dus het ADR wetsvoorstel kan niet wachten.

2mh_nu-of-nooitweb

De Donorweek van 2014, de vijfde editie op rij, had na 6 dagen nog maar 16.000 registraties opgeleverd. Afgelopen weekend is dit ‘plots’ gestegen naar 27.433. Dat lijkt veel, maar is slechts 0,4% van de ruim 7 miljoen niet geregistreerde Nederlanders. Een druppel op een gloeiende plaat en nog minder dan voorgaande jaren. Het is dan ook te hopen dat het Actieve Donorregistratie wetsvoorstel ingediend door Pia Dijkstra van D66 zeer snel in de Tweede Kamer wordt besproken. Lees meer ›

Geplaatst in orgaandonatie, persbericht Getagd met , , , , ,

Donorweek 2014 nu al de beste ooit?

Donorweek 2014 nu al de beste ooit

Aandacht voor mensen op de wachtlijst orgaandonatie is goed. Dat de overheid mensen stimuleert om zelf bewust een keuze te maken of ze ooit orgaandonor willen zijn, ook. De vraag is echter of dat met donorweken, met 2014 nu al op voorhand de beste ooit, wel wordt bereikt.

Na elke donorweek verschenen er veel artikelen en succesverhalen.  Zo ook in 2010, 2011, 2012, 2013,  elke keer suggereren die berichten dat we als Nederland goed bezig zijn en dat we record na record breken. We zijn wereldkampioen.

Na heel veel jaren Masterplan Orgaandonatie zijn er eindelijk positieve cijfers zichtbaar, maar wat betreft het percentage Nederlanders dat zelf bewust een keuze maakt doen we het slecht. En is het er met 5 donorweken voor een zeer aardig budget en vele BN’ers niet beter op geworden. Lees meer ›

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , , ,

Meer artsen verenigingen pleiten voor verandering!

2mh_goednieuws_web

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen heeft zojuist een helder pleidooi gepubliceerd. Hierin vragen zij aandacht voor de problemen met het huidige donorregistratie systeem. Zij pleiten voor een drastische oplossing om de registratiegraad in onder de Nederlandse bevolking te vergroten. Recent pleitte de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care  reeds actief voor wetswijziging orgaandonatie. Lees meer ›

Geplaatst in donorregistratie Getagd met , , ,

NRC Opinie – “Overheid laat nabestaanden orgaandonatie opknappen”

ADR_NRC_orgaandonatie

Het artikel zoals dat 26-09-2014 in NRC Opinie verscheen met daarin het betoog dan zelfbeschikking juist gebaat is bij een verlichte donorkeuze. Lees meer ›

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , , , ,

Onterecht te positief!

16 september gaf de NTS, mede op navraag van 2MH, eindelijk meer inzicht in de wachtlijst(en). Weliswaar alleen voor nieren, maar wel een begin. Hieruit komt nu eindelijk de niet actieve wachtlijst naar voren: 1.891 personen komen (nog) niet in aanmerking voor de echte wachtlijst, omdat ze er o.a. vanwege medische redenen niet op mogen. Dit aantal is gestegen in de afgelopen jaren, onduidelijk is echter waarom. Het zou wel kunnen betekenen dat het probleem zich verplaatst. Wij vinden het dan ook niet gepast dat de NTS nu benadrukt dat het positief is dat de actieve wachtlijst daalt. Lees meer ›

Geplaatst in orgaandonatie Getagd met , , ,

Oude berichten