Nieuwsbrief 2MH: Rondetafelgesprek

Nieuwsbrief 2MH: Rondetafelgesprek

1 juni 2012 ActieveDonorRegistratie 0

De Kamercommissie van VWS heeft op 31 mei ronde tafelgesprekken gevoerd met mensen uit het veld. Naast Kamerleden waren tijdens deze gesprekken in totaal 14 genodigden aanwezig, waaronder artsen en patiënten. Namens de 2MHclub hield Menno Loos een pleidooi voor heroverweging van invoer van ADR. Niemand weersprak daarbij de stelling van 2MH dat er sinds het masterplan Orgaandonatie (2008) geen significante progressie is geboekt.  

Hersendood en donatievraag

Allereerst werd het voorstel besproken dat is bedoeld om de Wet op de orgaandonatie in lijn te brengen met de huidige praktijk. Dit maakt het met name mogelijk om voorbereidingen voor orgaandonatie te treffen, waarvoor nog geen toestemming van nabestaanden is verkregen. Wat overwegend speelt bij potentiële hartdode donoren (NHB). Ook regelt deze wetswijziging de timing van de communicatie met nabestaanden in meer detail. De eerste communicatie over orgaandonatie mag worden gestart als redelijkerwijs vaststaat dat de patiënt binnen afzienbare tijd zal overlijden. Pas na het vaststellen van (hersen)dood mag officieel worden overgegaan tot het stellen van de donatievraag. En dat speelt ook bij potentiële hersendode donoren. Vanuit patiëntenperspectief sprak men de wens uit om het gehele proces rond hersendood nog eens grondig onder de loep te laten nemen door deskundigen, alvorens dit zo in de wet te verankeren.

Maar deze wetswijziging zal, hoe dan ook, niet leiden tot de noodzakelijke significante groei van het aantal transplantaties.

Weigering door nabestaanden

Verder werd algemeen erkend dat zorg bestaat over het nog steeds uitzonderlijk hoge weigeringspercentage door nabestaanden. Het opbouwen van een goed contact en vertrouwen tijdens de curatieve periode op de intensive care zou het percentage instemmingen door nabestaanden mogelijk nog iets kunnen verhogen. Ook op het punt van training in gesprekstechnieken bestaat ruimte voor verdere verbetering.

Maar ook hier geldt dat verbetering van procedures in ziekenhuizen, op zich genomen, nooit het beoogde verschil zal maken.

ADR

Tot slot werd genuanceerd gesproken over het op korte termijn invoeren van ADR. Menno Loos van de 2MHclub hield een warm betoog voor invoering daarvan. De noodzaak hiertoe werd onderschreven door alle aanwezige patiënten. De Nierstichting gaf weliswaar aan dat het ADR een onmisbaar element is in het kader van het Masterplan, maar liet na om actief voor invoering daarvan te pleiten. Wel vermeldde  zij dat meeste deelnemers in de samenwerkende  gezondheidsfondsen een voorkeur hebben voor het ADR. De NTS gaf aan het ADR nog steeds op de agenda te hebben staan.

Vervolg?

Wij zijn benieuwd naar het vervolg op de ronde tafelgesprekken, en vooral ook naar de consequenties voor de komende verkiezingsprogramma’s. In het concept van het CDA is niets opgenomen over orgaandonatie. Wij zullen onze input bij deze partij daarom nog geven.

Uiteraard zullen wij ook de VVD blijven benaderen en de PVV die niet aanwezig was. De andere grote partijen zijn al voor ADR.

Een beknopt verslag van Yvette van der Schaaf is ook beschikbaar op onze website.