Persbericht: positieve orgaandonatie cijfers vragen om perspectief

Persbericht: positieve orgaandonatie cijfers vragen om perspectief

25 oktober 2012 orgaandonatie persbericht 0

Ondanks de stijging van het aantal orgaandonoren met een kwart in de eerste negen maanden van 2012, kent Nederland nog altijd een groot tekort aan orgaandonoren. Ten opzichte van 2007, waarna het Masterplan Orgaandonatie is gestart, zijn er minder dan 5% nieuwe donoren bijgekomen. Daarom blijft het nodig om het bestaande donorregistratiesysteem te wijzigen. Stichting 2MH zet zich daarbij onverminderd in voor invoering van een Actief Donor Registratiesysteem (ADR)

Zaterdag 20 oktober 2012 berichtte de NOS over het pleidooi aan de formerende partijen voor ADR. Het betreft een brief die 15 organisaties eerder deze maand aan de formateurs zonden. Patiëntenverenigingen, medisch specialisten en gezondheidsfondsen deden daarin een oproep aan Mark Rutte en Diederik Samsom om in hun regeerakkoord een wijziging van het donorregistratiesysteem op te nemen. Stichting 2MH ondertekende de brief ook. Zondag 21 oktober 2012 kwam de NTS met een positief bericht over de bereikte resultaten in de eerste negen maanden van 2012: het aantal postmortale donoren is met maar liefst een kwart gestegen. Het is zeker een stap in de goede richting, maar toch blijft de noodzaak tot aanvullende initiatieven, zoals wijziging van het bestaande donorregistratiesysteem, bestaan. Zoals de NTS zelf aangeeft, is de precieze reden van deze gunstige ontwikkeling nog niet onderzocht. Evenmin staat vast in hoeverre sprake is van structurele groei.

Huidige resultaten

Kortom: het is essentieel om de nu gerealiseerde cijfers vanuit het juiste perspectief te bezien. Als uitgangsjaar voor de vergelijking van de donorcijfers ligt 2007 voor de hand. Toen constateerde men de noodzaak tot verbeteringen en startte men het Masterplan Orgaandonatie (juni 2008). Ten opzichte van 2007, blijkt het geëxtrapoleerde 2012-cijfer slechts licht te zijn gestegen: zowel het aantal donoren als het aantal transplantaties is met minder dan 5% toegenomen. Daarbij blijft het aantal patiënten op de wachtlijst grofweg ongewijzigd. Daarnaast blijkt absoluut gezien dat in geheel 2012 zo’n 16 postmortale donoren per miljoen inwoners zouden kunnen worden gerealiseerd. Vergeleken met andere landen (Spanje 30, België 29, Frankrijk 24, USA 26) is dat nog steeds aan de lage kant. Het aantal registraties in het donorregister neemt nauwelijks toe. De totale doelgroep is ruim 7 miljoen mensen, boven de 18 jaar, die niet zijn geregistreerd. Zelfs met bijvoorbeeld 100.000 registraties tijdens de huidige donorweek, wat een geweldig resultaat zou zijn, wordt het percentage registraties van de totale bevolking niet meer dan circa 33%. Ten slotte: het aantal Ja-registraties op het totaal aan registraties bedraagt slechts ongeveer 20% van de totale bevolking. Dat is minder dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar het percentage Ja-registraties inmiddels tot rond de 30% is gegroeid.

Noodzakelijke verbeteringen

Een belangrijke, noodzakelijke verbetering betreft het terugbrengen van het percentage weigeringen door nabestaanden van potentiële donoren. Juist de combinatie van een ander wettelijk kader (ADR) en een daarop aansluitende benadering van de verwanten van overledenen zou tot de beste resultaten moeten leiden. Inmiddels wordt binnen de ziekenhuizen al aandacht besteed aan een betere benadering van nabestaanden. Nu gebeurt dat binnen de bestaande wettelijke grenzen (toestemmingssysteem). ADR schept meer duidelijkheid over de wens van burgers over donatie. Aldus zorgt ADR zowel voor meer helderheid voor nabestaanden als voor een significante groei van het aantal donoren / transplantaties.

———- einde ———-

contactinformatie voor de pers