Persbericht: Wachtlijst

Persbericht: Wachtlijst

18 april 2012 ActieveDonorRegistratie persbericht 0

n.a.v onderstaand persbericht heeft D66 kamer vragen gesteld die op 7 mei 2012 zijn beantwoord.

Onze algemene reactie op de antwoorden van de minister: Wij zijn blij dat nu voor het eerst de cijfers en doelstelling van het masterplan worden aangehaald in relatie tot discussie over actuele cijfers. Wij hopen dan ook dat dit in toekomstige berichtgeving ook zo zal zijn. Daarom pleiten wij naast Actieve Donor Registratie ook voor hele heldere transparante doelstellingen, waar wij allen op kunnen bouwen.  Een van de redenen ons persbericht uit te sturen, was nou juist om de cijfers inzichtelijk te krijgen.  Uit de cijfers van de minister blijkt dat er sprake is van een groei van 5%, terwijl dat in het komende jaar minimaal 25% zou moeten zijn ten opzichte het ook door ons genoemde ijkpunt van 2005-2007. Dit benadrukt alleen maar meer het nijpende probleem. Verder vindt u hier onze opmerkingen per gestelde vraag (pdf).

Oproep burgers aan Tweede Kamer voor kritische beschouwing donorbeleid

Veertienhonderd en vijf mensen – volwassenen en kinderen – wachten, soms al sinds jaren, op een donororgaan. Dat zijn er bijna honderd meer dan de afgelopen zes jaren het geval was.

De 2MH-club, een platform van verontruste burgers die in 2010 een petitie voor wetswijziging naar actieve donorregistratie indiende (48.000 handtekeningen), roept de Tweede Kamer op bij de aanstaande rondetafelgesprekken kritisch te kijken naar de feiten en de effectiviteit van het gevoerde donorbeleid van de afgelopen vier jaren.

In een recente brief aan de kamer stelt minister Schippers dat er ‘licht positieve resultaten’ waarneembaar zijn in de grafieken. Zij doelt op de lichte toename van het aantal donaties. Zij vergeet daarbij twee dingen te vermelden: de lichte toename in donaties zit hem ook in het toenemend aantal mensen dat zich gedwongen ziet een nier of een stuk lever aan een familielid te doneren, omdat de wachtlijsten te lang duren. Tevens koppelt ze niet terug naar een van de doelstellingen van het Masterplan Orgaandonatie uit 2008 om 25% tot 50% meer donaties ten opzichte van het gemiddelde van 2005 -2007 te realiseren. Vergeleken met de cijfers van toen is de situatie voor mensen op een wachtlijst er alleen nog maar minder hoopvol op geworden.

Het Masterplan had tot doel het aantal donaties te vergroten en de wachtlijsten te verkorten. Maar vier jaar later groeien de wachtlijsten nog altijd, ondanks dure campagnes en initiatieven in ziekenhuizen om effectiever in te springen op communicatie naar nabestaanden. Het Masterplan adviseerde ook om de donorwet te veranderen naar ADR. Hierop ging toenmalig minister Klink niet in.

 

 

______________________ EINDE PERSBERICHT _________________

 

• Noot: achtergrond, feiten en een grafische weergave van de cijfers (bron NTS) zijn te vinden op onze website in de open brief aan de Tweede Kamer brief: http://2mhclub.nl/tweede_kamer_orgaandonatie/

 

Contact