Archive for ActieveDonorRegistratie

Wachtlijstdaling Fata Morgana

De daling (-14%) van de actieve wachtlijst orgaandonatie blijft een raadsel. Maar volgens 2MH staat nu al vast dat je het niet het gewenste positieve resultaat van het Masterplan Orgaandonatie kan noemen.

Tachtig procent van de daling van de actieve wachtlijst komt doordat er minder mensen wachten op een nier. In dezelfde periode is het aantal niertransplantaties nauwelijks toegenomen. Zowel het aantal postmortale als het aantal levende donaties bleef ongeveer gelijk. Dan kan de daling dus alleen maar worden verklaard doordat er geen nieuwe patiënten bij zijn gekomen (onwaarschijnlijk), of dat mensen medisch achteruit zijn gegaan en nu dus op de niet-actieve wachtlijst staan of dat ze zijn overleden.

Daarnaast vinden wij Read more

Eric Groot ontvangt lintje

Op 25 april jl. ontving Eric Groot een Koninklijke Onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werd onder andere geëerd voor zijn tomeloze inzet op het gebied van orgaandonatie en transplantatie in Nederland.

Read more

Wat voor een donor ben jij?

De meeste mensen maken geen keuze #ORGAANDONATIE. Zij laten, vaak onbewust, zo de beslissing over aan nabestaanden op een onmogelijk moment.

Wat voor een donor ben jij?

(Ja, Nee, nabestaanden mogen beslissen)

Het maakt ons niet uit als je maar zelf kiest. Daarom zijn wij www.2MH.nl voor Actieve DonorRegistratie #ADR

Read more

NB: Artsenorganisatie KNMG nuanceert standpunt orgaandonatie

In deze nieuwsbrief: KNMG, waarom ADR (actieve donorregistratie), wie zijn wij (2MH), D66 wetsvoorstel en hoe nu verder.

Artsenorganisatie KNMG, belangenbehartiger van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde heeft vandaag haar uitgangspunt rond orgaandonatie genuanceerd en daarmee de deur naar ADR weer wat meer opengezet LINK. Wij vinden dit erg positief nieuws omdat de KNMG een belangrijke speler is in deze discussie en veel politieke partijen begrijpelijkerwijs waarde hechten aan het oordeel van de KNMG. Read more

Orgaandonatie vraagt om boerenverstand

In reactie op een column op de website van de Nederlandse Transplantatie stichting:

Ook zakelijke blik op orgaandonatie nodig

De aanleiding voor deze reactie is de column van Gert van Dijk, waarin hij pleit voor een zakelijke benadering van het donatiesysteem. 2MH zal de laatste zijn die deze discussie uit de weg gaat. Wij zijn net als de heer van Dijk van mening dat transplantatiegeneeskunde veel emoties oproept en leidt tot forse verbetering van de levens van de ontvangende patiënten. Om nu echter te stellen dat het systeem alleen bestaansrecht heeft als het voldoet aan het principe van kosteneffectiviteit en rechtvaardige verdeling van schaarse middelen, gaat 2MH echt een brug te ver. Nog even los van het feit wie oordeelt over wat een gewonnen levensjaar mag kosten. Daarnaast krijgt 2MH de indruk dat de discussie vertroebeld wordt door de vraag welke kosten een systeemwijziging met zich mee brengt. Naar onze mening mag een verbetering van het huidige donatiesysteem door het invoeren van actieve donorregistratie (ADR) niet puur op financiële gronden afgewezen worden.

Opmerkelijk vinden wij de tweede en derde alinea van de column. De tweede stelt dat o.a. door afname van het aantal verkeersslachtoffers het maximum van het aantal postmortale donaties wel bereikt is. Deze afname is de laatste jaren echter niet substantieel, waarbij het ook niet de verwachting is dat toekomstige maatregelen het aantal verkeersongelukken de komende jaren verder zal doen dalen. De derde alinea stelt dat het onbekend is wat het masterplan orgaandonatie in de afgelopen jaren 5 jaar met al haar facetten heeft bereikt. Deze was met name gericht om het (afnemende) potentieel beter te benutten door meer mensen zelf een keuze te laten maken (registreren) dan wel nabestaanden vaker te laten instemmen met orgaandonatie indien iemand niet zelf heeft gekozen. Dit laatste is meestal het geval en nabestaanden zeggen nog steeds meestal nee (70%). Volgens 2MH zijn de resultaten op gedane investeringen helaas dus zeer mager i.p.v. onbekend en is de noodzakelijke toename niet behaald omdat hoofdzakelijk nog veel potentieel verloren gaat. Wijziging van het registratiesysteem naar ADR zal dit potentieel beter aanspreken.

Laten we dan toch kort de kosten-batenanalyse van een systeemwijziging doen, op een bierviltje en met boerenverstand. We gaan er hierbij vanuit dat een wijziging €30 miljoen zou kosten. Het was de verwachting van het Masterplan dat die systeemwijziging tot een toename van het aantal postmortale transplantaties zou leiden van 15%. Dat zou resulteren +/- 100 mensen die daarmee  jaarlijks een nieuwe start krijgen. En stel dat zij hierdoor gemiddeld vijf extra goede levensjaren hebben. Voor de komende 25 jaar betekent dit dan nog geen € 2500 per gewonnen levensjaar (€ 30 miljoen gedeeld door 100 mensen * vijf jaar extra * de komende 25 jaar). Dit bedrag komt uiteraard bovenop de andere transplantatie gerelateerde kosten en vallen daarbij in het niet. Directe besparingen zijn er echter ook. Zo kost o.a. een dialyserende patiënt ruim € 90.000 per jaar. Stel dat de we er jaarlijks 50 extra kunnen helpen met een postmortale nier.

De voordelen van de systeemwijziging zijn, naast de te verwachten toename van het aantal transplantaties, wellicht niet minder belangrijk. Omdat mensen zelf een keuze maken, hoeven nabestaanden dat niet meer op een onmogelijk moment te doen. Waarbij het herziene wetsvoorstel, zoals ook Frank Bosch (internist) in zijn blog betoogt, voldoende zorgvuldigheid in het hele proces en ten aanzien van nabestaanden garandeert.

Stichting 2 miljoen handtekeningen, is voorstander van ADR. Dit nieuwe registratiesysteem kan, samen met de al eerder genomen maatregelen uit het Masterplan, zorgen voor een structurele verbetering voor de mensen die wachten op een transplantatieorgaan.

Huidige aanpak orgaandonatie faalt

Doelstelling Masterplan Orgaandonatie niet gehaald 

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft dinsdag de cijfers over december 2013 en daarmee ook over geheel 2013 naar buiten bracht. De teneur van het bericht: wachtlijst gedaald. Dat suggereert dat het goed gaat. Het lijkt op een kapitein van een schip, die onder de gesmolten punt de ijsberg niet vermoedt, en volle kracht vooruit vaart. Dat vraagt om uitleg.

Na 2007, het jaar waarin sprake was van 729 postmortale transplantaties, is het Masterplan Orgaandonatie gestart. Omdat het beter moest en kon en men wist dat meer mensen een orgaan nodig zouden hebben terwijl het aantal potentiële donoren waarschijnlijk zou afnemen. Het doel was dat meer mensen zich zouden laten registreren en dat de nabestaanden, die meestal moeten beslissen, vaker zouden instemmen. Het kabinet had met de start van het masterplan als minimaal doel geformuleerd om 800 postmortale transplantaties te realiseren. Als er dan nu, aan het eind van 2013, sprake is van 703 postmortale donaties, kun je niet staande houden dat het beter gaat.

Wel positief is de enorme toename van donatie bij leven. Deze mensen blijft vaak ook de lijdensweg van dialyse bespaard. Maar geven bij leven is geen optie voor mensen die wachten op een hart of longen. Read more

Wachtlijst groeiende IJSBERG

Op 4 december berichte de NTS via twitter de actuele cijfers met als speerpunt dat de actieve wachtlijst is gedaald met 11%. Dit zouden mensen positief kunnen interpreteren en wellicht hebben daarom 14 mensen dit hoopvol geRetweet. Het is echter het topje van een hele grote groeiende ijsberg.

Wij deden echter navraag.


—————————————————

Beste 2miljoen handtekeningen

Jullie vroegen het onderstaande op twitter. We hebben het aan onze onderzoekers voorgelegd. Read more

November update

Voor de aanstaande behandeling van het initiatief wetsvoorstel voor Actieve Donor Registratie en het naderend einde van het Masterplan Orgaandonatie zal 2MH maandelijks de belangrijkste orgaandonatiecijfers verwerken en in perspectief plaatsen.  (voor een PDF versie)

Helaas blijft het beeld niet positief. Het noodzakelijke verschil voor de vele wachtenden op de actieve en niet-actieve wachtlijst zal er in 2013 niet komen. Juist nu zou het Masterplan Orgaandonatie zijn maximale kracht, na 5 jaar hard werken, moeten tonen. Read more

Donorweek 2013 een gemengd succes

31.285  registraties in de (vierde)  Donorweek tot nu. Op zich genomen een prachtig resultaat, maar helaas blijft het ook een druppel op een gloeiende plaat. Ruim 7.000.000 Nederlanders hebben nog steeds geen keuze gemaakt, ondanks alle goedbedoelde inspanningen gedurende de afgelopen jaren. Slechts 0,45% daarvan heeft men dit keer weten te bereiken. Dat laat nog 99,55% te gaan.donorweek 2013 gemengd succes

Het toont volgens 2MH aan dat wat we ook doen, welke BNers we ook inzetten, 60% van de volwassen Nederlanders geen keuze zullen maken en dat ook niet of nauwelijks binnen hun omgeving bespreken. Het is niet ondenkbaar dat de meeste van deze mensen er van uitgaan dat niet registeren betekend niet donoren. Maar in feite  belasten zij hun nabestaanden na hun overlijden op een uiterst gevoelig moment met een onmogelijke beslissing. Wat in onnodig veel gevallen betekent dat orgaandonatie achterwege blijft.  Hetgeen dan weer leidt tot te lange wachttijden en teveel vroegtijdige overlijdensgevallen van wachtlijstpatiënten.

Aandacht voor orgaandonatie blijft echter altijd nodig, ook na een donorweek. 2MH vindt het een prestatie van formaat van de NTS en alle bekende en niet bekende mensen die in de donorweek hier hard aan hebben gewerkt.

voor achtergrond en cijfers onze uitgebreide brief aan de Tweede Kamer

Statistiek, tja…….. hier verschrikkelijk toegepast

 

Gert van Dijk maakt gebruik van een van de kenmerkende eigenschappen van de statistiek: die noodt als het ware uit tot manipulatie. Zo is de keuze van het basisjaar bij uitstek bepalend. Van Dijk kiest 2008 als basisjaar, een incidenteel dieptepunt op het terrein van transplantatieresultaten,  en vergelijkt dit vervolgens met 2012 toen er even zicht leek te zijn op reële verbetering.

Zelfs de regering baseerde haar (masterplan Orgaandonatie) doelstelling in de zomer van 2008 voorzichtigheidshalve op een driejaarsgemiddelde, te weten 635 transplantaties. In 2013 zouden er 25% meer, ofwel 800 moeten kunnen worden gerealiseerd. Dat 2008 toen zo’n slecht jaar zou worden wist niemand.

2012 lijkt aan de andere kant een bijzondere gunstige keus (746 transplantaties). In 2013 vallen de transplantatieresultaten echter weer duidelijk terug (min 16%). Het laat zich aanzien dat het aantal transplantaties in 2013 op het zelfde niveau zal uitkomen als de destijds door de regering gekozen basis, in plaats van 25% daarboven.

Dus de tweet van Gert van Dijk is statistisch juist maar als hij daarmee wil zeggen dat het goed gaat is dat verschrikkelijk.

Verder wijzen we graag naar onze openbrief aan de Tweede Kamer.

Cijfers zijn ook zichtbaar in perspectief.

Persbericht: “Dood” zonde als we niet snel de Actieve Donor Registratie (ADR) invoeren

.

.

Met een open brief vraagt burgerinitiatief 2MH de Tweede Kamer snel ADR op de agenda te zetten. Ondanks alle goede inspanningen van 5 jaar masterplan Orgaandonatie daalt het aantal postmortale transplantaties met 16% in over de eerste 3 kwartalen van 2013.

 

 

De open brief

PDF versie

.

De eerste 3 kwartalen in 2013 geven geen HOOP

Voor de aanstaande behandeling van het initiatief wetvoorstel voor Actieve Donor Registratie en de naderend einde van het Masterplan Orgaandonatie zal 2MH maandelijks de belangrijkste orgaandonatie cijfers verwerken en in perspectief plaatsen.  (voor een PDF versie)

Nu het Masterplan Orgaandonatie zijn maximale kracht, na 5 jaar hard werken, zou moeten tonen geven de cijfers over de eerste 9 maanden van 2013 een verontrustend beeld. Het gemiddeld aantal postmortale donoren per maand daalt en is lager dan bij aanvang in 2007. Het aantal transplantaties met postmortale donoren is nu zelfs met 16% gedaald t.o.v. de zelfde periode in 2012. Het aantal mensen dat zelf een keuze om wel of geen donor te zijn maakt in het donor register blijft maar marginaal stijgen en is t.o.v. bevolkingsgroei nihil (>40%). Het toont volgens 2MH aan dat zonder een nieuw beslissysteem (Actieve Donor Registratie) alle goede inspanningen op andere terreinen vruchteloos blijken. Wij vrezen dan ook het moment dat het masterplan stopt en daarmee de extra aandacht (o.a. donorweek, NL zegt Ja campagne, ziekenhuis initiatieven) en financiering. Read more

Het gaat helaas niet goed met de orgaandonatie

Voor de aanstaande behandeling van het initiatief wetvoorstel voor Actieve Donor Registratie en de naderend einde van het Masterplan Orgaandonatie zal 2MH maandelijks de belangrijkste orgaandonatie cijfers verwerken en in perspectief plaatsen.  (voor een PDF versie)

Nu het Masterplan Orgaandonatie zijn maximale kracht, na 5 jaar hard werken, zou moeten tonen geven de cijfers een verontrustend beeld. Het gemiddeld aantal postmortale donoren per maand daalt en is lager dan bij aanvang in 2007. Het aantal transplantaties met postmortale donoren is zelfs met 15% gedaald t.o.v. de zelfde periode in 2012. Het aantal mensen dat zelf een keuze om wel of geen donor te zijn maakt in het donor register blijft maar marginaal stijgen en is t.o.v. bevolkingsgroei nihil (>40%). Het toont volgens 2MH aan dat zonder een nieuw beslissysteem (Actieve Donor Registratie) alle goede inspanningen op andere terreinen vruchteloos blijken. Wij vrezen dan ook het moment dat het masterplan stopt en daarmee de extra aandacht (o.a. donorweek, NL zegt Ja campagne, ziekenhuis initiatieven) en financiering. Read more

Minder orgaantransplantatie en toch krimpt de actieve wachtlijst

 

Voor de aanstaande behandeling van het initiatief wetvoorstel voor Actieve Donor Registratie en de naderend einde van het Masterplan Orgaandonatie zal 2MH maandelijks de belangrijkste orgaandonatie cijfers verwerken en in perspectief plaatsen.  (voor een PDF versie)

Helaas is de noodzakelijke groei in postmortale orgaandonaties, die de eerste maanden van 2013 er nog was, omgeslagen. Het aantal postmortale donoren daalt met 1% en het aantal postmortale transplantaties daaruit zelfs met 10% t.o.v. de zelfde periode 2012. De groei in donaties bij leven compenseert die afname nog niet eens voor de helft. Toch daalt de actieve wachtlijst.

Waarom? Read more

Orgaandonatie cijfers in perspectief 2005 – juni 2013

Voor de aanstaande behandeling van het initiatief wetvoorstel voor Actieve Donor Registratie en de naderend einde van het Masterplan Orgaandonatie zal 2MH maandelijks de belangrijkste orgaandonatie cijfers verwerken en in perspectief plaatsen.  (voor een PDF versie)

Juni update: 2013 tot heden: # groei postmortale donoren vlakt af # postmortale
organen daalt nu licht. Toch daalt de actieve wachtlijst dankzij groei levende
donatie. Zie voor actuele cijfers levende donatie op de website van de NTS . Daarnaast interessant Eurotransplant jaarverslag te lezen van alle aangesloten landen (blz. 41 en verder de cijfers over meerdere jaren). Read more

Orgaandonatie cijfers in perspectief 2005 – mei 2013

Voor de aanstaande behandeling van het initiatief wetvoorstel voor Actieve Donor Registratie en de naderend einde van het Masterplan Orgaandonatie zal 2MH maandelijks de belangrijkste orgaandonatie cijfers verwerken en in perspectief plaatsen.  (voor een PDF versie) Read more

16% ipv de positief berichte 78%. Je hebt cijfers, statistiek en …..?

In reactie op het persbericht van de NTS (meiden uit 1994 zeggen vaker Ja dan Jongens) en het artikel van ANP wat door veel media is overgenomen o.a. Trouw

De NTS bericht op 21 mei dat meisjes (82%) vaker Ja zegen tegen orgaandonatie dan jongens (72%). Dat klopt vast als je kijkt naar de groep die gereageerd heeft. Volgens ons is dat een veel te positieve weergave van een groot probleem.

185.584 jongeren kregen een brief om een keuze te maken wel of niet donor te worden of dit bewust over te laten aan nabestaande. Als dan nog geen 39.000 reageren dat is dat 21%. Dat daarbinnen veel mensen Ja zeggen mag ook wel met zo veel campagnes. Het probleem zit hem echter al jaren in de mensen die niet zelf kiezen. In dat geval moeten nabestaande op een onmogelijk moment kiezen. Je kan dus berichten dat 78% ja zegt van de groep die heeft reageert.

Beter is het volgend ons dat je kijkt hoeveel mensen ja zeggen van de gehele groep en dat is dat maar 16%!. Dat is teleurstellend en veel lager dan de gehele bevolking boven de 18 jaar. Wordt het probleem dan groter of kleiner?

-

De KNMG: voor wat hoort wat systeem?

De suggestie van de column van Gert van Dijk* op de KNMG website dat een systeemwijziging nu ineens wellicht wel nodig is vinden wij opmerkelijk.

Op 20 augustus 2012 stelt het artikel “Geen orgaandonatie zonder expliciete toestemming” welke de KNMG schreef in reactie op het door D66 ingediende wetvoorstel voor Actieve Donor Registratie het volgende:

De KNMG wijst de door D66 bepleite verandering van het systeem van orgaandonatie af. ………………………..

Onder aan dat artikel staat de volgende alinea:

Zoek winst binnen huidige systeem

……… Of deze stijging structureel is, is onzeker, maar volgens de KNMG is het voorbarig om te concluderen dat de pilots mislukt zijn.

2MH vraagt zich in eerste instantie af waarom er nu volgens deze column op de KNMG website nagedacht moet worden over een ander systeem, terwijl er nog wel degelijk winst te behalen is, volgens de KNMG. Wij constateren dat de tot dusverre behaalde resultaten goed maar marginaal zijn. Verder zijn er een hoop Ethische vragen die ons zeer lastig lijken: Wat is familie, hoelang moet je op de lijst hebben gestaan, ……. Read more

Wijziging van de WOD i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen

Woensdag 20 maart spreekt de Tweede Kamer over een wijziging (32 711) van de Wet op de Orgaandonatie (WOD). Het betreft hier het aanpassen van de huidige wet zodat deze beter aansluit bij de praktijk. De wijziging is gewenst en zal er op zijn minst voor zorgen dat er niet minder organen komen, doordat artsen zich strikter aan de letter van de huidige wet gaan houden.

Debat heeft reeds plaatsgevonden en de 2de Kamer heeft ingestemd.

Read more

2012 positief maar onvoldoende

Voorlopige orgaandonatie jaarcijfers over geheel 2012 zijn positief maar geven onvoldoende grond om aan te nemen dat hier sprake is van een  structurele ontwikkeling. De cijfers zijn wederom hoopvol maar zijn niet of nauwelijks beter dan over 2007. Dat is het jaar waarna in de zomer van 2008 het Masterplan Orgaandonatie startte omdat alle betrokkenen vonden dat het beter moest en kon.

Read more

Wij hebben het beste beslissysteem. Of toch niet?

Presentatie van Yvette van der Schaaf-Visser tijdens de Conferentie en het debat over orgaandonatie georganiseerd door UMC St Radboud op 16 november 2012.

Meer informatie en het hele programma Conferentie > http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/Pages/Orgaandonatie.aspx

Yvette van der Schaaf-Visser is een onafhankelijk en niet betrokken bij de stichting 2MH. Wel toets zij vaak onze berichtgeving. Meer informatie over 2MH en haar doelstellingen kunt u vinden op http://2mhclub.nl/

 

 

‘Orgaandonatie moet op de schop’

 kopie bericht van NOS artkilel

Toegevoegd: zaterdag 20 okt 2012, 16:54

Medisch specialisten en patiëntenverenigingen willen aanscherping van het systeem van orgaandonatie. Ze hebben daarover een brief (pdf) gestuurd aan de informateurs van VVD en PvdA.

Iedereen die zijn keuze nog niet heeft gemaakt, zou een oproep moeten krijgen om dat alsnog te doen. Wie na een derde oproep nog steeds niet heeft gereageerd, is automatisch donor.

Nauwelijks gestegen

Ondanks grote voorlichtingscampagnes is het aantal beschikbare organen de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. Een actief registratiesysteem kan daar verandering in brengen, denkt Luuk Hilbrands van de NTV, de Nederlandse Transplantatie Vereniging. Read more

Belangrijke stap voorwaarts bij VVD

Het VVD- congres heeft zaterdag 25 augustus 2012 haar verkiezingsprogramma op het punt van orgaandonatie aangescherpt. Voortaan wil de VVD bevorderen dat alle Nederlanders zelf een bewuste keuze maken om na overlijden al dan niet hun organen te doneren. Men kan deze keuze ook expliciet overlaten aan nabestaanden. Iemands eigen keuze moet te allen tijde worden gerespecteerd. Read more

Ingezonden brief Volkskrant

‘voorlichting alleen is een ouwe koe’

 

ADR concept wetsvoorstel

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) heeft een initiatiefwet opgesteld.

In het D66-wetsvoorstel worden mensen aangespoord om zelf een keuze te maken over hun donorschap. Alle Nederlanders krijgen tot twee maal toe een bericht met het verzoek het kenbaar te maken als zij donor willen zijn ja of nee. Reageren zij niet op deze verzoeken, dan worden zij ingeschreven als donor. Deze inschrijving kan uiteraard op elk gewenst moment veranderd worden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat mensen ook regelmatig herinnerd worden aan de wijze waarop ze geregistreerd staan. Dat kan bijvoorbeeld bij de uitgifte van een paspoort of tijdens de belastingaangifte.

Hier kunt u het wetvoorstel leze: KLIK

CDA congres stemt voor ADR

Op het CDA-congres van 30 juni is de resolutie die werd opgesteld door de 2 MH-Club en ingediend door de 37 CDA leden  en de afdeling Huizen met 56 % aangenomen. Daarmee is een meerderheid van het CDA overtuigd van de noodzaak tot wijziging van de donorwet. Dit resultaat betekent een doorbraak in een zich jarenlang voortslepende discussie over orgaandonatie en donorregistratie.

Read more

CDA resolutie Orgaandonatie (ADR)

aangenomen op het CDA congres op 30 juni 2012

 

Wij (2MH) ondersteunen / faciliteren 37 CDA leden en een afdeling van het CDA die gezamenlijk een resolutie hebben ingediend voor invoering van Actieve Donor Registratie. Zo hebben wij nu een pagina met alle feiten en argumenten gemaakt voor de discussie.

Toelichting CDA resolutie Orgaandonatie (ADR)

 

CDA Resolutie Orgaandonatie (ADR)Resolutie ingediend door: 37 CDA leden en CDA Huizen

Het CDA Partijcongres op 30 juni 2012 bijeen te Utrecht (Maarssen):

Constaterende dat:

Ondanks goede inspanningen van het Kabinet, het huidige gevoerde beleid van donorregistratie op twee hoofdpunten te wensen overlaat, te weten:

 • Het donorbeleid levert onvoldoende resultaat op. De wachttijd is al jaren onveranderd lang, het aantal postmortale geëffectueerde orgaandonoren is gelijk gebleven en het aantal donorregistraties is slechts marginaal toegenomen.

• Bijna 60% van de Nederlanders maakt geen keuze en plaatst daarmee nabestaanden voor een lastig dilemma op een van de moeilijkste momenten in hun leven. Uit het oogpunt van solidariteit en verantwoordelijkheid is dit niet wenselijk. Het resultaat is dat bijna 70% van nabestaanden ‘nee’ zegt tegen donatie. Dit is in vergelijkbare landen ver onder de 50%. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat een meerderheid van de bevolking wenst om uiteindelijk donor te zijn. Juist nu is deze solidariteit hard nodig omdat o.a. door vergrijzing en welvaartsziekten de wachtlijsten voor organen zullen toenemen.

Overwegende dat:

• In het concept-programma waarden als solidariteit tussen gezond en ongezond, verantwoordelijkheid voor elkaar en het bevorderen van meedoen door mensen met beperkingen centraal staan.

• Overheidscampagnes tot op heden geen resultaat hebben opgeleverd en het zelfbeschikkingsrecht een beter systeem met daarmee meer donoren niet in de weg staat.

Spreekt uit dat:

In de komende regeringsperiode de Wet op de Orgaan Donatie (WOD) moet worden aangepast, met als uitgangspunten:

• Iedereen kan te allen tijde zijn keuze veranderen

• Er wordt actief ‘Ja’, ‘Nee’, ‘Nabestaanden beslissen’ of ‘Een aangewezen persoon beslist’ gevraagd. Bij  de tweede keer geen reactie wordt het een JA, hetgeen tevens in de brief staat vermeld

• In dit laatste geval wordt geborgd dat nabestaanden proactief bezwaar kunnen maken

En gaat over tot de orde van de dag.

Wij (2MH) blijven ons inzetten / oproepen om meer CDA leden voorafgaand aan  het congres te informeren en hen te enthousiasmeren voor deze resolutie en de achtergrond daarvan. Want een resolutie indienen is één ding. Maar om die aangenomen te krijgen is meer nodig. Wij rekenen op jullie actieve support.

Bent u CDA lid, kent u CDA leden en wilt u helpen of meer weten, laat dat ons weten. Het CDA congres is 29 en 30 juni in Utrecht.

Toelichting CDA resolutie Orgaandonatie (ADR)

NRC next.checkt

de beweringen van het CDA 

‘Niet meer donoren bij ander registratiesysteem’

Aanleiding:  Het CDA vindt het verstandig van minister Schippers dat ze geen systeem wil invoeren waarbij iemand automatisch als orgaandonor staat ingeschreven, tenzij diegene bezwaar maakt. „Dit systeem leidt niet automatisch tot meer donoren, zoals veel mensen denken”, schrijft het CDA op de partijwebsite. „Het blijkt dat landen met een ‘actief donorsysteem’ niet over veel meer donoren beschikken dan landen met een ander systeem.” Lezer Jogchum Pel, wiens vrouw wacht op een levertransplantatie, kan zich „niet voorstellen dat deze stelling waar is”. De redactie van next.checkt zoekt uit: levert een ‘actief donorsysteem’ meer donoren op?

Conclusie NRC next: grotendeels onwaar

lees het hele artikel op de website van NRC next Read more

Nieuwsbrief 2MH: Rondetafelgesprek

De Kamercommissie van VWS heeft op 31 mei ronde tafelgesprekken gevoerd met mensen uit het veld. Naast Kamerleden waren tijdens deze gesprekken in totaal 14 genodigden aanwezig, waaronder artsen en patiënten. Namens de 2MHclub hield Menno Loos een pleidooi voor heroverweging van invoer van ADR. Niemand weersprak daarbij de stelling van 2MH dat er sinds het masterplan Orgaandonatie (2008) geen significante progressie is geboekt.   Read more

Tekst betoog 2MH in de 2de Kamer

TEKST Betoog 2MH in de Tweede Kamer tijdens de Rondetafel gesprekken op 31mei. Uitgesproken door Menno Loos. 

Laat ik beginnen te zeggen dat ik verheugd ben dat de Kamer vandaag op deze wijze stil wil staan bij het delicate onderwerp orgaandonatie. Ik denk dat iedereen wel iemand in zijn omgeving kent voor wie het er om spant: haal ik het eind van de wachtlijst, of niet?

Mijn naam is Menno Loos. Ik ben voorzitter van de 2mh. Dat is een burgerplatform dat pleit voor invoer van actieve donorregistratie (ADR). In december 2010 dienden wij daartoe een petitie in.

MASTERPLAN

In 2008 werd het Masterplan Orgaandonatie gepresenteerd. Op grond van enkele doelstellingen in dat plan is tot op de dag van vandaag voortvarend geprobeerd het donortekort aan te pakken. Niet alle adviezen uit het Masterplan werden destijds overgenomen. Na vier jaar blijkt dat er nog geen enkel significant resultaat is geboekt in de strijd tegen het orgaantekort en de lage registratiegraad.

Wij hebben nu, terugkijkend, vooral veel VRAGEN:

* Wat hadden wij mogen verwachten van het Masterplan?

* Wat hadden we mogen verwachten van de campagne NL zegt Ja?

* Wat hadden we mogen verwachten van de ziekenhuis initiatieven?

In het Masterplan werd teruggekeken. De cijfers van 2007 werden als ijkpunt genomen: Read more